Изборни програми

У складу са новим Планом и програмом наставе и учење за гимназије

изборне програме похађају ученици сва четири разреда. Ученици првог и другог разреда, пре почетка школске године, опредељују се за два, од понуђена четири изборна програма. Програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду, него их могу у зависности од њиховог интересовања променити. Ученици трећег разреда, опредељују се за два, од понуђених пет изборних програма. Програми, одабрани на почетку трећег разреда, похађају се и у четвртом разреду.

Недељни фонд часова изборних програма у првом и другом разреду гимназије износи један, а у трећем и четвртом разреду, два часа.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ)

1. Језик, медији и комуникација:

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

2. Здравље и спорт:

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

3. Уметност и дизајн:

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

4. Примењене науке:

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ)

1. Примењене науке

Циљ учења изборног програма Примење ненауке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета.

2. Методологија научног истраживања

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања  и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, научницима и поштовању методологије и етичности.

3. Основи геополитике

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економскогсистема.

4. Религије и цивилизације

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих.

5. Савремене технологије

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја.