Савет родитеља

У савет родитеља

школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Представници

савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља

своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора

 савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Савет родитеља:

 • Предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 • Предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • Учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • Разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • Разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • Предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • Предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
 • Разматра и друга питања утврђена статутом.