Ученички парламент

Парламент чине

по два представника сваког одељења у средњој школи.

Чланове парламента

бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира

два представника ученика који учествују у раду школског одбора. Ученички парламент има пословник о раду.

Ученички парламент се организује ради:

  • Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.

Kоординатор у раду ђачког парламента је Неда Томашевић, професор српског језика и књижевности.