Школски одбор

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Мандат органа управљања траје четири године.

Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, а предлог овлашћених предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима.

Орган управљања установе:

 • Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • Доноси школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • Доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 • Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • Расписује конкурс за избор директора установе;
 • Даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
 • Закључује са директором установе уговор;
 • Одлучује о правима и обавезама директора установе;
 • Доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Одлучује по жалби на решење директора;
 • Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

Чланови школског одбора, представници школе, су:

 • Ненад Петровић (професор физичког васпитања)
 • Смиљана Јокић (професор математике)
 • Драгана Кљајић (професор енглеског језика);

Представници јединице локалне самоуправе су:

 • Марко Антић,
 • Александар Кејић
 • Ана Милосављевић

Представници из реда родитеља су:

 • Мирјана Данкулов
 • Зорица Митровић Косановић
 • Драгана Маричић